ผักสลัดไฮโดรโปนิกส์

โครงการบูรณเกษตรด้วยระบบอัจฉริยะเพื่อพัฒนาการผลิต พืชไร่และพืชสวนผลไม้ ดำเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ร่วมกับคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้สนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (SMART FARMER) ด้วยต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรสมัยใหม่ ชุดต้นแบบควบคุมการให้น้ำพืชอัตโนมัติ ให้แก่ทาง THE GREEN FAMILY FARM เพื่อนำมาใช้บริหารจัดการการเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงต่อยอดไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่สามารถพึ่งพาตนเอง และเป็นผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่นสืบต่อรุ่นพ่อรุ่นแม่ได้

ผลิตผลหลักจากฟาร์มได้แก่ ผักคอต กรีนโอค เรดโอค และฟินเล่ เป็นต้น

  • สอบถามเพิ่มเติม :

คุณเจริญชัย เหลืองอ่อน (คุณโก้)

โทร. 089-896-1700

แสดงความคิดเห็น