ข้าวสาร

วิสาหกิจชุมชน แปรรูปข้าวบ้านเนินตามาก ตำบลโคกเพลาะ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อาชีพทำนาเป็นอาชีพหลักดั้งเดิมของชาวตำบลโคกเพลาะ อำเภอพนัสนิคมมาช้านาน  โดยมีอาชีพเสริมคือการเลี้ยงปลาและเลี้ยงกุ้ง ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเล็งเห็นถึงความสำคัญของการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แปรรูปข้าวบ้านเนินตามากเพื่อช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้เพิ่มในการสีแปรรูปข้าวให้กับเกษตรกรในท้องถิ่น, ส่งเสริมเกษตรกรให้มีความมั่นคงทางอาหารโดยลดการพี่งพาโรงสีขนาดใหญ่  รวมถึงส่งเสริมการรวมกลุ่มชาวบ้านเพื่อสีข้าวบริการสมาชิก และจำหน่ายในชุมชน ทำให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างครบวงจร ข้าวสารจากโรงสีชุมชนบ้านเนินตามากหุงขึ้นหม้อ รสชาตินุ่มนวล ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรรมต่างวางใจในผลิตภัณฑ์  

  • สอบถามเพิ่มเติม :

หัวหน้ากลุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน ชวดล ถนอมเงิน

โทร.064-262-4541

แสดงความคิดเห็น